Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (RODO).

Informujemy co poniżej,

.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwanym Administratorem) jest Dadi-Shop Dariusz Kędra, Aleja Niepodległości 30, 42-216 Częstochowa, NIP 9491801581, REGON 243310577. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Aleja Niepodległości 30, 42-216 Częstochowa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@dadishop.pl

.

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • w celu zawarcia umowy i jej wykonania, realizacji zamówień i wszelkich czynności z tym związanych;

 • w celach marketingowych;

 • w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych;

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 • w celach analitycznych oraz statystycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów i optymalizacji naszych produktów;

 • w celach organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, w których Państwo mogą uczestniczyć;

 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego interesu, zabezpieczenia niezbędnych informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

 • w celu windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

.

III. ODBIORCY DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Dadi-Shop Dariusz Kędra oraz podmiotom udzielającym wsparcia w podejmowaniu działań Administratora przy prowadzonej przez niego działalności, na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

.

IV.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe dla celów marketingowych przechowywane są przez okres obowiązywania umowy, a później do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

.

V. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

Przysługuje Państwu prawo do:

 • zadania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

 • przenoszenia danych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.

VI.INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy, co skutkuje odmową realizacji zamówienia.

.

VII. PROFILOWANIE

Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingowych. Jeśli wyrażą Państwo stosowną zgodę na profilowanie, to wówczas na podstawie informacji historycznych będziemy w sposób zautomatyzowany prezentowali dla Państwa spersonalizowaną ofertę.

.

VIII. REGULACJE KOŃCOWE

Jeżeli uważają Państwo, że sklep dadi-shop.pl przechowuje dane w niewłaściwy sposób prosimy o kontakt. Mają Państwo również prawo zgłosić skargę w Organie Nadzorczym tj. u Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.