Regulamin Praca online

Regulamin

1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w firmie Dadi-Shop Dariusz Kędra, Aleja Niepodległości 30, 42-216 Częstochowa NIP: 9491801581, a także prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

  • Pracodawcy – oznacza to firmę Dadi-Shop Dariusz Kędra, Aleja Niepodległości 30, 42-216 Częstochowa NIP :9491801581,

  • Pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie umowy,

  • Klient – oznacza osobę dokonującą zakupu w firmie Dadi-Shop,

  • Kod Pracowniczy – jest to indywidualnie przypisywany kod do danego pracownika,

  • Prowizja od sprzedaży – jest to system wynagradzania pracownika za pojedynczą, zakończoną, transakcje sprzedaży,

3. Pracownik musi sprzedać artykuł finalnie w cenie takiej jaka widnieje na naszym kanale sprzedaży ( sklep internetowy, allegro, emag, arena ). CENA NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA.

4. Pracownik jest zatrudniony na umowę.

5. Prowizja za sprzedaż wypłacana jest tylko i wyłącznie po sfinalizowaniu transakcji na naszych kanałach sprzedaży.

6. Każdy Pracownik posiada swój Kod pracowniczy, który jest jednocześnie kodem upominkowym dla klienta.Klient przy zamówieniu podając kod otrzymuje "PREZENT" (poduszka do gondoli).

7. Klient musi podać przy zakupie indywidualny kod pracownika aby można było przyporządkować transakcje do danego pracownika. Jeżeli kupujący nie poda kodu pracownika prowizja nie jest naliczana. W przypadku zwrotu, rezygnacji z zamówienia prowizja nie jest naliczana. W przypadku zmiany w zamówieniu (kwota) prowizja jest odpowiednio naliczana do zamówienia finalnego.

8. Do obowiązków Pracownika jest dbanie o regularne sprawdzanie cen produktów.

9. Przed dokonaniem zakupu Klienta (jeżeli on tego nie uczyni), pracownik ma obowiązek sprawdzenia dostępności koloru,     produktu (kontakt telefoniczny lub mailowy z siedzibą firmy.

10. Cykl rozliczeniowy jest indywidualnie ustalany z pracownikiem.

11. Wielkość prowizji jest szczegółowo podana w Tabeli "Prowizja" która jest dostępna w regulaminie

12. Wszystkie materiały oraz zdjęcia udostępnia firma Dadi-Shop

13. Prowizja jest naliczana tylko i wyłącznie przy sprzedaży artykułów z tabeli "Prowizja" która jest dostępna w regulaminie

14. Nie zaznajomienie się z regulaminem nie zwalnia pracownika z jego przestrzegania

15. Jakiekolwiek naruszenie regulaminu powoduje natychmiastowe zerwanie współpracy z pracownikiem.